Hoe verder: verankeren

Vertaling in gemeentelijk beleid

 

De maatschappelijke vraagstukken van vandaag vinden hun vertaling in gemeentelijk beleid. Voor­beelden zijn verbetering van de leefomgeving, het terugdringen van overlast en het verbeteren van de zorg. Met ruimte voor nieuw beleid, meer bevoegdheden en de juiste financiële impulsen kunnen beloftes worden waargemaakt.

 

Gemeenten willen in staat worden gesteld om lo­kaal maatwerk te organiseren voor de kwetsbare groepen in de samenleving. Na het invoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning moeten vervolgstappen worden gezet om, met het oog op de vergrijzing, een duurzaam en houdbaar stelsel van zorg en ondersteuning-op-maat te realiseren. Daartoe moeten grote delen van de AWBZ naar (centrum)gemeenten worden overgeheveld.

Met het WZSW project hebben de deelnemende gemeenten vorm en inhoud gegeven aan het “Manifest van gemeenten” (VNG)

In de eindevaluaties wordt per gemeente verslag gedaan welke resultaten werden geboekt en hoe deze omgezet werden in vernieuwing van lokaal sociaal beleid

Voor uit gebreid verslag zie www.wzsw.nl -----àinnovatienetwerk----àLokaal implementeren-------àBestuur en beleid A1-7 Hoe verder:verankeren