Innoveren en sociaal beleid

Leefbaarheid in wijk en buurt heeft sinds de agendering van de achterstandswijken in de landelijke politiek volop de publieke belangstelling.

Er zijn drie thema’s die kunnen worden aangemerkt als hoofd aandachtsgebieden bij de ontwikkeling van samenhangend sociaal beleid op lokaal niveau:

 

  • Het integratie/participatie-vraagstuk is misschien wel de belangrijkste oorzaak van die aandacht.
  • Maar ook staat de kwaliteit van leefbaarheid in wijk en buurt al jaren onder druk vanwege het vraagstuk van de vergrijzing. Door het toenemend aantal ouderen verandert de samenstelling van de bevolking ingrijpend, met als direct gevolg een toenemende vraag naar zorg en ondersteuning waartegenover een toenemend tekort aan menskracht.
  • En dan is er de vermaatschappelijking die vraagt om heroriëntatie op de manier waarop ondersteuning van mensen met een beperking wordt georganiseerd: niet langer het instituut centraal staat maar de dienstverlening die zelfstandig thuis wonen optimaliseert.

 

Dat hier sprake is van een structurele verandering (systeeminnovatie) wordt onderstreept door de nieuwe wetten WWB, Wmo, Wi, Wsw, die gemeenten bevoegdheden en verantwoordelijkheden geven om vorm en inhoud op lokaal niveau te bepalen.

 

Het ontwikkelen van een regiefunctie in deze maatschappelijke vernieuwing vraagt nieuwe methoden en is een kwestie van langere adem. Zeker wanneer het gaat om niet op te leggen of te handhaven, maar middels draagvlak verantwoordelijkheid te stimuleren.

Door nieuwe taken staan gemeenten voor de opdracht om, aansluitend op bestaande dienstverlening en “couleur local”, passende oplossingen te stimuleren.

 

Het WZSW-concept biedt de mogelijkheid tot vernieuwing van lokaal sociaal beleid in de vorm van praktische toepassingen :

 

  • support informele zorg, vrijwilligerswerk mantelzorg
  • woonzorg-servicediensten in de buurt
  • bevorderen van arbeidparticipatie
  • ondersteunen sociale participatie en integratie