Integraal lokaal sociaal beleid

De resultaten van het project WZSW Tilburg zijn gebruikt voor de onderbouwing van het innovatie concept WZSW en is gericht op ontwikkeling van persoonlijke dienstverlening aanhuis.

Vijf vragen staan daarbij centraal:

  1. Welke nieuwe Woon, zorg en welzijnsdiensten moeten structureel worden aangeboden
  2. Op welke manier moet het aanbod plaatsvinden
  3. Welke nieuwe functies zijn nodig/gewenst voor het uitvoeren van nieuwe Woon-zorg-welzijnsdiensten
  4. Levert combinatie van toeleiding en dienstenaanbod (LeerWerkDienstenBedrijf LWDB) een adequate aanpak om instroom van arbeidspotentieel in de wijk te realiseren c.q. woon-zorg-welzijns diensten te bieden aan inwoners van de wijk.
  5. Hoe kan het nieuwe concept worden gerealiseerd in nieuwe situaties

Het innovatie concept WZSW werd verder ontwikkelt in de regio midden Brabant in het kader van het project ”Vraag om de hoek, werk om de hoek ”.

Recente wetswijzigingen hebben tot gevolg dat gemeenten financiële verantwoordelijkheid dragen voor de besteding en beheersing van nieuwe budgetten (WMO, WWB, WSW en Wi).

 

Hierdoor is het onderwerp van goede regievoering door gemeenten geagendeerd. Met goede regie kan geprofiteerd worden van efficiënte inzet van middelen en synergie tussen beleidsterreinen.

 

 

WZSW legt verbindingen tussen beleidsterreinen en zoekt naar mogelijkheden om middelen effectiever te benutten. De vraag is of de aanpak meerwaarde oplevert.