Onderzoek naar het Maatschappelijk Rendement van WZSW

Voor betrokkenen bij WZSW staat vast dat behalve de directe resultaten nog andere belangrijke (indirecte) effecten teweeg worden gebracht die van waarde zijn voor de samenleving. Maar is dat wel echt het geval? En hoe kun je dat aantonen? 

TNO deed onderzoek naar de indirecte effecten en de maatschappelijke meerwaarde van WZSW. Het onderzoek geeft een verklaring voor de wijze waarop met het WZSW-concept meerwaarde wordt gerealiseerd en via welke mechanismen dit gebeurt.

Het onderzoek maakt duidelijk welke neveneffecten voor de verschillende partijen belangrijk zijn: effecten die redenen zijn om aan WZSW deel te nemen en erin te (blijven) investeren. In het rapport worden concrete indicatoren geformuleerd waarmee neveneffecten meetbaar worden en daarmee  maatschappelijke meerwaarde. De indicatoren kunnen dienen als 'bouwstenen' voor verdere (kwantitatieve) onderbouwing van maatschappelijk rendement dat buiten het bestek valt van dit onderzoek.

Het rapport levert een aanzet om de discussie over maatschappelijke meerwaarde te voeren op basis van concrete resultaten en beoogde effecten van lokale beleidsontwikkeling met WZSW.