Lokale samenwerking en sturing

Het zijn de lokale projectleiders die de kar trekken bij de daadwerkelijke implementatie van het bedrijfsconcept. Voor een succesvol verloop is draagvlak en samenwerking met tal van lokaal actieve partners een vereiste. Zij kunnen immers zorgdragen voor afname van diensten, het bieden van opleidingsplaatsen of het leveren van vrijwillige dienstverleners en er mede voor zorgen dat het WZSW-bedrijf bekendheid krijgt in de wijk.

 

Projectleiders werken in de voorbereidingsfase m.n. aan het creëren van een lokaal draagvlak. Dat mondt uit in het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de zogenaamde ontwikkelpartners; die lokale organisaties die medeverantwoordelijkheid willen dragen voor het implementatietraject en bereid zijn er financieel in te investeren.

 

De lokale projectleider werkt zeker in de voorbereidingsfase onder verantwoordelijkheid van de individuele gemeente, in de praktijk het lid van de regionale stuurgroep. Op het moment dat de samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten, veelal tevens het moment dat het lokale uitvoeringsplan wordt vastgesteld, wordt met de ontwikkelpartners een lokale projectgroep gevormd. Het stuurgroeplid neemt daaraan deel. De lokale sturing schuift in de praktijk dan steeds meer van het stuurgroeplid naar de lokale projectgroep.

 

Naast ontwikkelpartners zijn er (mogelijke) samenwerkingspartners die graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en desgevraagd expertise kunnen bieden. Zij kunnen gebundeld worden in een klankbordgroep.

Regionale samenwerking en sturing

Er zijn grote voordelen verbonden aan het implementeren van WZSW-concept in een regionaal verband, zeker als er sprake is van een aantal kleine of middelgrote gemeente. Die voordelen betreffen:

  • Mogelijkheden tot uitwisseling van evaringen en (nieuwe) inzichten voor projectleiders, ambtenaren en portefeuillehouders
  • Meer experimenteerruimte en daarmee ook additionele financieringsmogelijkheden
  • Samenwerkingspartners (als thuiszorgorganisaties, woningcorporaties en SW-bedrijven, opleidingsinstituten zijn vaak regionaal georganiseerd)
  • De organisatie van regionale werkconferenties voor betrokken en geïnteresseerde partijen

In Midden-Brabant is gekozen voor een dergelijke regionale samenwerking die in een duidelijke structuur is gegoten.

Op het regionaal niveau bestaat een stuurgroep, in de praktijk gevormd door ambtelijk vertegenwoordigers (incidenteel portefeuillehouders) van de deelnemende gemeenten. Deze ambtenaren zijn verbonden aan de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor beleidsterreinen die het WZSW-concept raken (WMO, welzijn, sociale zaken). Zij bewaken de grote lijnen van de projectimplementatie, de innovatieve trajecten e.d. en zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden van organisatorisch en financiële continuering op termijn.

 

Eén van de deelnemende gemeenten treedt op als opdrachtgever en voert de gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden uit of laat die uitvoeren door de regionale projectleider.