Van initiatief naar uitvoering

Het WZSW innovatie project kent een tweeledige doelstelling en vereist een daarop aansluitende aanpak. 

1.        Implementeren van het WZSW bedrijfsconcept. 

 • Ondersteunen van mensen met een beperking zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen door persoonlijke dienstverlening aan huis.
 • Versterken van mantelzorg en vrijwilligerswerk.
 • Ontwikkelen van arbeidspotentieel door maatwerkondersteuning.
 • Scheppen van werkgelegenheid op de (nieuwe) markt voor persoonlijke dienstverlening.


2.     Innoveren van lokaal sociaal beleid

Het WZSW concept biedt mogelijkheden om nieuwe vormen van burgerparticipatie door activering en persoonlijke dienstverlening te ontwikkelen. De koppeling aan de ontwikkeling van beleid maakt het WZSW concept geschikt voor resultaatgerichte/praktische innovatie.

 De meerwaarde ligt vooral ook in de praktische en resultaat gerichte combinatie van uiteenlopende aandachtsgebieden. 

 

 1. Reïntegratie en scholing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 2. Ontwikkeling van werkgelegenheid.
 3. Initiëren van sociale participatie/activering.
 4. Aanbod van woonzorgservicediensten in de buurt.
 5. Vormgeving aan vermaatschappelijking.
 6. Bevorderen van kwaliteit van leefbaarheid in de wijk / buurt.
 7. Ontwikkeling integraal beleid (WMO, WWB, WSW, Wi ).
 8. Ontwikkelen ketensamenwerking.
 9. Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt.
 10. Innovatie lokaal sociaal beleid.


Aanpak. 

Het kader voor de uitvoering van een regionaal WZSW project wordt vastgelegd in een regionaal projectplan.  Daarin staan de doelen en de te behalen resultaten beschreven. Om die resultaten te behalen wordt een ondersteunende structuur in het leven geroepen:

Opdracht uitvoering   

Gemeente verleent opdracht tot uitvoering van het project aan daarvoor toegeruste organisatie. Als opdrachtnemer is deze organisatie (gedelegeerd) eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het project. 


De uitvoeringsorganisatie draagt zorg voor

 1. Aantrekken van regionaal projectleider.
 2. vervullen van de werkgeversfunctie voor lokaal projectleiders
 3. bieden van financieel, administratieve ondersteuning aan lokale projecten.
 4. (doen) opstellen van 2 tussenrapportages en eindrapportage.


PROJECTTEAM
Ieder gemeente trekt een (onafhankelijk) projectleider aan verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale project. De lokale projectleiders werken samen in een regionale projectteam. Het projectteam heeft als primaire functie, onderlinge ondersteuning bij optimale uitvoering van de lokale projecten. In het projectteam wordt informatie op elkaar afgestemd en leren de projectleiders van elkaar, door uitwisseling van praktijkervaring en reflectie. Speciale intervisie sessies zijn gericht op ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en zijn gericht op een open leergerichte werkhouding van projectleiders. Tijdens de startfase wordt ruim tijd besteed aan het leren kennen van alle ins en outs van het project. De uitvoeringsfase wordt gekenmerkt door het eigen maken van resultaat gerichte uitvoering van kernactiviteiten, samenwerking en draagvlakontwikkeling 

STUURGROEP
De stuurgroep is samengesteld uit 1 beleidsmedewerker per gemeente die  projectgerelateerde werkzaamheden in zijn/haar pakket heeft. Verder is per gemeente een tweede persoon betrokken bij het project. (continuïteit). Om de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke gemeenten voor het behalen van de doelen uit het projectplan vorm te geven zal de stuurgroep de uitvoering van het projectplan op hoofdlijnen aansturen. Maandelijks vinden stuurgroepbijeenkomsten plaats die worden voorbereid door een regionaal projectleider.