Innoveren en samenwerken

De toepassing van het WZSW concept levert een goede aanzet voor ontwikkeling van samenwerking tussen bestaande dienstverlenende organisaties binnen gemeenten.

De koppeling aan de ontwikkeling van beleid maakt het WZSW-concept geschikt voor resultaatgerichte/praktische innovatie.

Het biedt mogelijkheden om nieuwe vormen van burgerparticipatie door activering en persoonlijke dienstverlening te ontwikkelen.

De meerwaarde ligt vooral ook in de praktische resultaat gerichte combinatie van uiteenlopende aandachtsgebieden.

Aandachtsgebieden bij ontwikkelen samenwerking in het kader van WZSW project.

 

 1. Reïntegratie en scholing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  De uitdaging is het verder verbreden van de groep waaruit de woonzorgserviceverleners worden geworven:het hele WWB palet? WSW?

 2. Ontwikkeling van werkgelegenheid.
  Hoe kan het WZSW ‘bedrijf’ zich verder ontwikkelen; welke schaal is haalbaar m.n. in kleinere gemeenten?

 3. Initiëren van sociale participatie/activering.
  Er ligt een grote uitdaging om ook deze kant van WZSW te ontwikkelen tegen de achtergrond van de WMO; hoe werkt dit in kleine gemeenschappen: waar kun je op aansluiten, hoe verhoudt het zich tot vormen van betaald werk 
 1. Aanbod van woonzorgservicediensten in de buurt.
  Is het mogelijk de dienstverlening uit te breiden: zowel in producten als in doelgroepen. 
 1. Vormgeving aan vermaatschappelijking.
  De geboden diensten moeten een antwoord geven op nieuwe vragen die in het kader van de vermaatschappelijking in de buurt naar boven komen. 
 1. Bevorderen van kwaliteit van leefbaarheid in de wijk / buurt.
  In de pilotgemeenten zal worden ingezoomd op de effecten die WZSW heeft op vergroten van samenwerking in de buurt, de sociale cohesie enz. 
 1. Ontwikkeling integraal beleid (WMO, WWB, WSW, Wi ).
  Gemeenten staan voor de opgaaf om vorm en inhoud te geven aan samenhangend beleid in verband met nieuwe wetgeving WWB, Wmo, WSW. Het verknopen van deze beleidsterreinen is een geweldige uitdaging voor gemeenten. 
 1. Ontwikkelen ketensamenwerking.
  Gemeenten hebben een (regie)rol bij het stimuleren van samenwerking tussen lokale aanbieders van diensten. Het komt er op aan om hierin (proces)ervaring op te doen. Ook de samenwerking in de regio vraagt om concretisering. 
 1. Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt.
  Er is geïnvesteerd in een nieuwe opleiding tot woonzorgserviceverlener. Voldoet die in de praktijk van de kleinere gemeenten? Levert de inzet daar nieuwe competentie eisen op? 
 1. Innovatie lokaal sociaal beleid.
  De wellicht grootste vernieuwing heeft te maken met het aanbrengen van onderlinge samenhang tussen alle elementen, samengevat in de begrippen arbeidsmarktbeleid, wonen, zorg, dienstverlening, participatie en vrijwilligerswerk met vooral effecten voor die categorieën burgers die op wat voor manier dan ook beperkingen ervaren. Daarbij komt  nog de aandacht voor eigen cultuur en aanpak van de specifieke deelnemende gemeenten.