WZSW combineert

Persoonlijke dienstverlening aan huis en
ontwikkeling van arbeids- en
sociale participatie

met

Vernieuwing van lokaal sociaal beleid

 

 

 

1.  Persoonlijke dienstverlening aan huis    

Zorg om de hoek
Vergrijzing en vermaatschappelijking zijn urgente vraag stukken die leiden tot een grote toename van de vraag naar ondersteuning in de directe woonomgeving. Als mensen met een beperking, waar onder veel ouderen, een beroep kunnen doen op betaalbare ondersteunende diensten kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen. De vraag van ouderen en andere wijkbewoners met een beperking en de plaat selijke omstandig heden zijn maatgevend voor de aard van dienst verlening. WZSW experimenteert met een financieringsmix en reguleert eigen bijdrage met dienstencheques. Daarmee kan zowel het probleem van personele als financiële tekorten in de zorg worden teruggedrongen.

 

2.  Ontwikkeling van arbeids- en sociale participatie

 


Werk om de hoek
Persoonlijke dienst verlening op het terrein van wonen, zorg en wel zijn vraagt om nieuwe dienstverleners. Het ligt voor de hand om die te zoeken in de wijk waar de afnemers van de diensten wonen. Dat kun nen vrijwilligers zijn of mensen met een uitkering vanwege werkloosheid of (gedeeltelijke) arbeids ongeschiktheid; mensen die moeilijk een plek op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. WZSW ondersteunt de ontwikkeling van eigen competenties. Door zo de ‘vraag om de hoek’ op te lossen met ‘werk om de hoek’ worden meerdere doelen gelijktijdig bereikt.

Sociale Participatie en reïntegratie
De burger met een beperking kan met adequate dienstverlening rond wonen, zorg en welzijn zelfstandig blijven wonen en participeren in de wijk. Dat is de essentie van succesvolle vermaatschappelijking. Woon zorgservice biedt kansen voor arbeids ongeschikten, werklozen of mensen met een bijstandsuitkering. Niet hun beperkingen, maar competenties staan centraal. Met WZSW kunnen ze gevarieerde ervaring opdoen middels leer-werk trajecten in de persoonlijke dienstverlening. Dat biedt in ieder geval de kans om zelf weer tot sociale participatie te komen. Voor een aantal is het de opstap naar nieuwe betaalde arbeid.

3.           Vernieuwing van lokaal sociaal beleid

De WMO vormt het wettelijk kader voor de nieuwe rol van gemeente bij het ondersteunen en 'laten meedoen' van kwetsbare groepen. Met WZSW kunnen gemeenten praktische mogelijkheden onderzoeken die koppeling van de uitvoering van WWB en WMO biedt. Daarbij blijkt ook belangrijk de verbinding met de nieuwe Wet Inburgering en de WSW. Met een integrale aan pak kunnen meerdere doelgroepen bij de samenleving worden betrokken.