Belanghebbenden

Consumenten van woon zorg welzijnsdiensten
Bewoners in de wijk met een lichamelijke, sociaal-emotionele of verstandelijke beperking die een beroep moeten doen op ondersteuning op het terrein van wonen, zorg en welzijn, om zelfstandig te kunnen wonen.

Projectdeelnemers
Bewoners in de wijk die interesse hebben in woon-zorg-welzijnsdienstverlening, en hun eigen ambities willen verkennen danwel betaald werk willen verrichten op het terrein van woon-zorg-welzijns dienstverlening

Ontwikkelingspartners
Thuiszorginstellingen, woningcorporaties, Verpleeg- en verzorgingshuizen gemeenten, werkvoorziening, welzijnswerk, regionale opleidings centra

Instellingen die gericht zijn op vermaatschappelijking van de zorg.
Reguliere maatschappelijke organisaties op het gebied van Woon-zorg-welzijnsdiensten: consumenten organisaties, zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars, overheid