Aanleiding en ontstaan van WZSW

Groeiende vraag naar ondersteunende dienstverlening thuis
Vergrijzing en vermaatschappelijking zijn twee belangrijke ontwikkelingen die een groeiende behoefte/noodzaak aan ondersteuning bij wonen en zorg in de directe woonomgeving veroorzaken. Als mensen met een beperking een beroep kunnen doen op ondersteuning middels nieuwe woon-, zorg- en welzijnsdiensten kunnen zij langer zelfstandig wonen in hun thuissituatie en kan daarmee het vraagstuk van tekorten in de zorg worden teruggedrongen. Dat geldt ook voor ouderen en andere mensen die een steuntje nodig hebben om hun zelfstandigheid te bewaren.

Ontwikkelen van persoonlijke dienstverlening in de buurt
Als die woon-, zorg- en welzijnsdiensten kunnen worden verleend door mensen die een uitkering ontvangen, dan snijdt het mes aan twee kanten. Als deze mensen in de eigen wijk diensten kunnen verlenen helpt dat de buurt ook: de sociale cohesie en maatschappelijke integratie wordt erdoor bevorderd. Door passende scholing en ervaring aan te bieden kan deze groep vervolgens doorstromen naar een betaalde baan.

WZSW bedrijfsconcept
De Provinciale Raad Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg (PRVMZ) heeft in een Europees project samen met projectpartners in de gemeente Tilburg een bedrijfsconcept ontwikkeld (mei 2002-  2005):  Wonen Zorg Service in de Wijk (WZSW). Dit concept legt een verbinding tussen het ontwikkelen van persoonlijke dienstverlening aan huis en het werven en toerusten van mensen die de diensten gaan leveren.  

Primaire doelstelling WZSW
- Het ondersteunen van mensen met een beperking zodat zij langer zelfstandig kunnen    
  blijven wonen door persoonlijke dienstverlening aan huis. 
- Het  ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers waar deze overbelast worden.
- Het ontwikkelen van arbeidspotentieel door maatwerkondersteuning.
- Het scheppen van werkgelegenheid op de (nieuwe) markt voor persoonlijke dienstverlening.

Meerwaarde van het concept
De projectpartners concludeerden dat de meerwaarde van het concept ligt in de combinatie van meerdere aandachtsgebieden en de resultaatgerichte praktische uitvoerbaarheid.

  • reïntegratie en scholing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • ontwikkeling van werkgelegenheid
  • initiëren van sociale participatie/activering
  • aanbod van woonzorg servicediensten in de buurt
  • vormgeving aan vermaatschappelijking
  • bevorderen van kwaliteit van leefbaarheid in de wijk/buurt
  • vergroten van sociale cohesie in de buurt
  • uitvoering van gemeentelijk integraal beleid (WMO, WWB, WSW, WI enz) en het bevorderen van ketensamenwerking.


WZSW  Innovatieconcept
Tijdens het IPW project “vraag om de hoek, werk om de hoek’’ ( 2007-2008) werd het concept geïmplementeerd in tien midden Brabantse gemeenten om het verband met innovatie te onderzoeken. De implementatie maakte duidelijk dat de invoering van het WZSW bedrijfsconcept, kansen biedt voor gemeenten om vernieuwing van lokaal sociaal beleid vorm te geven. De toepassing van het WZSW bedrijfsconcept biedt uitgelezen kansen bij het ontwikkelen van samenhangend beleid inzake Wmo, WWB, Wsw, Wi, ketensamenwerking, onderwijs en arbeidsmarktbeleid etc.


Het bijzondere is de koppeling van invoering van nieuwe dienstverlening aan de ontwikkeling van beleid; dat maakt het WZSW-concept geschikt voor praktische innovatie. Het biedt mogelijkheden voor het zoeken naar nieuwe vormen van persoonlijke dienstverlening als oplossing voor tekorten in de zorg. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het stimuleren van participatie. Met het IPW-project is ervaring opgedaan met het gebruik van internet bij implementatie. Het gebruik van de bestaande site www.wzsw.nl kon worden uitgebreid met een innovatienetwerk en digitale werkplaats die kunnen fungeren als ondersteuning bij uitvoering van projecten.Samenwerkingsverband sociale innovatie
Met de uitvoering van de WZSW-projecten in Tilburg en Midden-Brabant heeft de PRVMZ kennis en ervaring opgedaan die de aanleiding vormen om op verder te bouwen in de vorm van het innovatienetwerk. PRVMZ initieert verdere toepassing van het WZSW-concept in Brabant. Medio 2008 heeft de provincie Noord Brabant een plan goedgekeurd voor implementatie van WZSW Brabant als onderdeel van een provinciale ontwikkelingsstrategie voor sociale innovatie.

Het innovatienetwerk moet een platform bieden voor iedereen die bij innovatie van lokaal sociaal beleid middels WZSW betrokken is. Door uitwisseling van kennis, informatie en discussie  kan de combinatie van vernieuwen met leren worden gemaakt.