Doelen en beoogde resultaten

Het project kent twee hoofddoelen. Daarnaast wordt aan een aantal subdoelen gewerkt, die tezamen het innovatieve karakter vormen.Hoofddoel 1: Het opzetten van een leer-werk-dienstenbedrijf WZSW  
Het project heeft als hoofddoel de kansen op betaald werk, van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, structureel verbeteren door:

  1. Het ontwikkelen van werkgelegenheid op de (nieuwe) markt voor persoonlijke dienstverlening.
  2. Het ontwikkelen van arbeidspotentieel middels maatwerkondersteuning


Een leer-werk-dienstenbedrijf wordt opgezet, gericht op het leveren van persoonlijke dienstverlening aan in eerste instantie mensen die specifieke behoeften hebben op dit vlak en die daar zelf niet in kunnen voorzien. Het principe is hierbij: zorg om de hoek, werk om de hoek. De producenten voor deze dienstverlening worden gezocht in kringen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers. Projectleiders worden op wijkniveau ingezet.  Zij geven op basis van een  samenwerkingovereenkomst met andere aanbieders in de wijk uitvoering aan een samenhangend projectplan. Resultaatgericht, met een raming voor het aantal diensten en trajecten , onderbouwd met een financieringsplan .Hoofddoel 2: Ontwikkeling van integraal beleid
De introductie van de WMO in samenhang met de wijziging van de AWBZ vormt een wettelijk kader waarin de nieuwe rol van de gemeente tot uitdrukking komt als het gaat om verantwoordelijkheid voor het ondersteunen en ”laten meedoen” van kwetsbare groepen. Door dit project onderzoeken gemeenten in de praktijk de mogelijkheden die de koppeling van de uitvoering van WWB en WMO biedt. Ook wordt een link gelegd naar de WSW, die met de beweging “van binnen naar buiten” haar doelgroep dichter bij de reguliere arbeidsmarkt wil brengen en naar de nieuwe Wet Inburgering. Hierdoor krijgt de gemeente op de wijk geënte  informatie voor toekomstig innovatief beleid en creatieve toepassingen.

Subdoelen


1. Effectieve reïntegratie (in beweging krijgen van moeilijk bemiddelbaren) 
Het project moet gemeenten ervaring en inzicht bieden over de concrete mogelijkheden om moeilijk bemiddelbaren passend werk te bieden in persoonlijke dienstverlening. Het WZSW concept kent drie soorten maatwerktrajecten:

  1. oriëntatietrajecten
  2. activeringstrajecten
  3. toeleidingstrajecten2. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
ROC-Midden Brabant en ROC-West Brabant hebben een nieuwe MBO-opleiding Woonzorgservice verlener ontwikkeld. De nieuwe functie kwam voort uit het WZSW-concept. In samenwerking met een ROC kan in het project verder worden gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe opleiding voor een nieuw beroep: persoonlijk dienstverlener.3. Partnering en  ketensamenwerking 
Ten behoeve van de ontwikkeling van het leer-werk-dienstenbedrijf worden lokale maatschappelijke organisaties werkzaam op het gebied van wonen, zorg en welzijn, actief  betrokken en zo effectief mogelijk ingezet. Mogelijke partners zijn: thuiszorginstelling, verpleeg- en verzorgingshuis, woningcorporatie, vrijwilligers- en mantelzorgorganisatie, welzijnswerk, gemeentelijke diensten etc. Zij moeten komen tot afstemming en afspraken rondom de dienstverlening. Het gaat hierbij steeds om laagdrempeligheid, betaalbaarheid en maatwerk, waarbij ook gekeken moet worden naar belemmeringen in regelingen en procedures.


4. Ontwikkeling integraal beleid
Met gemeentelijke afdelingen wordt onderzocht op welke wijze wetten als WMO, WWB, Wsw en WI in onderlinge samenhang kunnen worden toegepast bij implementatie van het bedrijfsconcept om op die manier te komen tot integraal lokaal sociaal beleid en meer ketensamenwerking;


5. Cultuurverandering
Deze koppeling van wetten vereist een ‘vertaling’ in samenhangend integraal gemeentelijk beleid en aanpassing van procedures en werkwijzen. Een aangrijpingspunt voor cultuurverandering wordt gevormd door de onderlinge samenwerking tussen de diverse gemeentelijke diensten.

6.  Kennisnetwerk
Vanuit de eerste ervaringen met het WZSW concept heeft de PRVMZ een kennisnetwerk opgezet. Door hierboven beschreven innovatieve activiteiten in te brengen in dit Kennisnetwerk WZSW, kunnen projectgemeenten kennis toevoegen en optimaal gebruik maken van elkaars kennis, inzichten en resultaten.7. Oog voor eigenheid en empowerment
Het concept wordt geïmplementeerd met aandacht voor

  • Samenhang in de verschillende onderdelen: geïntegreerd en procesmatig werken
  • Met oog voor de lokale situatie
  • Zorgen voor lokaal eigenaarschap en empowerment
  • Links met het kennisnetwerk dat is opgezet
  • Bijdragen aan kennisontwikkeling over sociale innovatie.