Plan van aanpak

De vertaling van de standaard projectaanpak naar de situatie in uw gemeente gebeurt in de eerste drie maanden van de operationele fase van het project. De lokale projectleider brengt de uitgangssituatie van uw gemeente in kaart: de specifieke aandachtspunten, belemmeringen, kansen en keuzes worden benoemd. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeentelijk beleidsmedewerker en de beoogde project-ontwikkelingspartners.
 
Dit leidt tot een projectplan WZSW waarin uitgaande van het WZSW-concept, concrete stappen worden aangegeven die gezet moeten worden om het WZSW-concept in te voeren en tot een succes te maken in uw gemeente  In het projectplan WZSW wordt ingegaan op:

  • Beoogde doelen en resultaten: Resultaten voor de projectperiode worden benoemd. Het aantal producten, diensten, trajecten dat wordt uitgezet in uw gemeente wordt bepaald i.s.m.de gemeentelijke Diensten (zie onder financiering)

  • Gebiedsbepaling: De bepaling van gebieden/wijken waar het WZSW concept wordt ingevoerd, is cruciaal voor het welslagen van het project; het gaat om strategische keuzes voor de toekomst. Een wijkanalyse (quick scan) vormt de basis voor de keuze van een aantal  projectgebieden. 

  • Mogelijke samenwerkingspartners. Er moet in kaart worden gebracht welke partners benaderd zouden moeten worden om deel te nemen als ontwikkelingspartner.

  • Verkenning van de mogelijkheden voor de opzet van een WZSW leer-werk-dienstenbedrijf  Lokaal maatwerk: waar aan te sluiten bij de mogelijkheden, organisaties in wijk en gemeente. 

  • Interne projectorganisatie. De procedure voor aantrekken lokale projectleiders wordt bepaald. Zij moeten het concept gaan implementeren in de wijken waar het project zal worden uitgevoerd. Een voorstel voor de interne projectstructuur, de rollen, taken, bevoegdheden worden beschreven

  • Financiering van de projectplannen: Op basis van bestaande modellen moet uitgewerkt worden hoe betaling en financiering van diensten en trajecten zal plaatsvinden. Dat gebeurt in overleg met o.a. de gemeentelijke Dienst WZI.

  • Ontwikkeling sociaal beleid: beoogde innovatiedoelen worden geformuleerd, aansluitend op bestaande beleidsprogramma’s en al bestaande (wijk)initiatieven en projecten. In Gemeente WSD zijn o.m. actueel de beleidsprogramma’s ´Meedoen en Diversiteit´ en woonservice.

  • Communicatie. O.m. inrichten website (aanhaking bij het kennisnetwerk WZSW), andere vormen van informatie en communicatie naar  doelgroepen in het project.

  • Kennisontwikkeling,en kwaliteit,  monitoring en evaluatie. Wijze van plannen evaluatie (momenten), monitoring van producten en diensten op output en kwaliteit en in beeld brengen van de nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen en communicatie met burgers.

  • Fasering, planning en begroting. Op grond van bovenstaande gegevens wordt de precieze fasering, de planning en de begroting opgemaakt. Voor de begroting wordt een gesprek ingepland met gemeentelijke dienst WZI en wordt gebruik gemaakt van gegevens elders en eerdere projectbegroting van uw gemeente WSD. Extra aandacht is er voor de uitwerking van de eerste stappen/fasen.