Leerwerkdiensten bedrijf

Kernfunctie van WZSW is het systematisch ontwikkelen van dienstverlening in de buurt

Op operationeel niveau betekent dat

  1. Klanten werven

Wanneer de voorbereidingsfase ten eind loopt en het LWDB in de praktijk vorm krijgt is het zaak afnemers van diensten te gaan werven.

De werving verloopt via meerdere lijnen:

·       indirect: ontwikkelingspartners (woningbouwcorporaties, thuiszorg, belangengroepen) kopen dienstencheques in en verspreiden die onder de eigen clientèle of achterban.

·       idirect: via gerichte publiciteit wordt gepoogd potentiële dienstvragers te bereiken. Daarbij kunnen verschillende middelen worden ingezet: verspreiden van flyers, artikelen in huis-aan-huisbladen, folders, maar ook bijvoorbeeld een interview voor de lokale radio. Een interessant kanaal vormen ook balies en loketten waarvan de potentiële doelgroepen gebruik van maken

·       Specifiek:gratis verspreiding van dienstencheques bij wijze van reclameactie. de site          www.wzsw.nl biedt, via de lokale toegangspoort, goede mogelijkheden potentiële

      klanten nader te informeren als ze de weg naar WZSW een maal hebben gevonden.

 

  1. Dienstverleners werven, opleiden en ondersteunen 

De projectleider is verantwoordelijk voor organisatie en management van bedrijfsprocessen. Voor organisatorische deeltaken laat hij/zij zich bijstaan door vrijwillige of betaalde medewerkers. Zo kunnen medewerkers worden ingezet voor de administratie van en coördinatie van de dienstverlening en de coaching van de dienstverleners.

 

  1. Matching van vraag en aanbod

Een belangrijke verantwoordelijkheid ( en zorg!) van de projectleider is er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk evenwicht is tussen vraag en aanbod. Dat betekent dat bij verspreiding van dienstencheques gekeken moet worden naar de feitelijke beschikbaarheid van dienstverleners en andersom dat bij de werving van dienstverleners gekeken moet worden naar de omvang en aard van gevraagde diensten.

 

“ ‘Er is behoefte aan de beschreven diensten. Dit blijkt uit de signalen van bijvoorbeeld de Woonstichting en het IMW. Ook signalen van zorgconsulenten en zorgadviseurs worden opgepakt.Het project heeft een signalerende functie naar andere hulpverleners en legt zodoende de link naar bijvoorbeeld instituten als het maatschappelijk werk of andere meer gespecialiseerde hulpverlening. Op verzoek van de samenwerkende instanties binnen het lokale Informatie-en Adviespunt (Zorgloket) is het project dan ook in dit netwerk opgenomen” (uit adviesnota gemeente Gilze en Rijen maart 2008).