Projectondersteuning

Ieder WZSW- traject is uniek, kent zijn couleur locale. Werken in een plattelandsdorp met sterke sociale bindingen en veel vrijwilligersorganisaties is anders dan werken in stadse wijken waarin diversiteit een belangrijke waarde is. Ieder gemeente en wijk kent haar eigen cultuur en scala aan maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd wordt bijvoorbeeld wel samengewerkt met ontwikkelingspartners die op regionaal niveau zijn georganiseerd (SW-bedrijven, thuiszorg, woningcorporaties)

Projectleiders worden ondersteund door beleidsmedewerker van de betreffende gemeente en een regionale projectleider die optreedt als coach, vraagbaak en organisator van de intercollegiale bijeenkomsten.

De ervaringen in Tilburg en 10 andere Midden Brabantse gemeenten leren dat het WZSW-concept zich leent voor toepassing in verschillende contexten en op diverse schaalniveaus. Kenmerkend voor het concept is juist dat aansluiting wordt gezocht bij de concrete  kenmerken van de werkomgeving.

Uitwisseling van ervaringen en intervisie zijn voor de lokale projectleiders nuttig  als bron van informatie, stimulans om tot creatieve oplossingen te komen en toetssteen van het eigen functioneren.

Naast periodieke bijeenkomsten van projectleiders (in Midden-Brabant gemiddeld een maal per maand gedurende de looptijd van het project) waarin de voortgang van het project centraal staat, zijn in Midden Brabant intervisiegroepen gevormd met gemiddeld zo’n drie à vier projectleiders.

Tot slot functioneert het wzsw-innovatienetwerk zelf als een bron van informatie. Vooral de digitale werkplaats bevat veel feitelijke informatie, o.a. over de communicatie met regionaal werkende ontwikkelingspartners,  en biedt daarnaast de mogelijkheid tot voortdurende uitwisseling van ervaringen en discussie. Ter ondersteuning van de huidige gemeentes en toekomstige gemeentes wordt binnen dit deel  een soort vraagbaak opgezet. Cases waar de stuurgroepleden en projectleiders  mee te maken krijgen worden hier gepubliceerd en beantwoord.