Samenwerken in de buurt

WZSW is met zijn leerwerkdienstenbedrijf een aanvulling op het bestaande aanbod van diensten en netwerken in de buurt. WZSW vult met haar dienstenaanbod het gat tussen professionele zorg enerzijds en vrijwilligerswerk en mantelzorg anderzijds.

Een groot en breed netwerk in de buurt is voor WZSW belangrijk. Zo kan scherp zicht komen op de bestaande vraag naar diensten, lacunes in het aanbod, toegang tot mogelijke nieuwe klanten en worden financiers van de dienstenverlening gevonden. Door het creëren en onderhouden van een dergelijk netwerk fungeert WZSW ook als een aanjager van samenwerking van alle binnen de wijk actieve organisaties

Wat door algemene voorzieningen kan worden gedaan, in laagdrempelige activiteiten midden in de (wijk)samenleving, hoeft niet te worden gedaan door instellingen die zich hebben gespecialiseerd in zorgvragen, ziektebeelden en/of handicaps. WZSW zal het vertrouwen moeten winnen van cliënten én van zorginstellingen door duidelijk te maken welke duurzame arrangementen zij voor deze groepen kunnen bieden, met welke kwaliteit en tegen welke prijs.

Het hokjes denken vanuit vrijwilligersorganisaties verstoort het denken in integraal beleid. Sommigen zijn erg bezig met hun eigen hachje. Er is nog geen duidelijk overkoepelend orgaan, een functie die de Stg. Welzijn eigenlijk zou moeten innemen. Het project WZSW veel kan doen aan de ketensamenwerking waardoor er ook meer draagvlak zal ontstaan voor integraal beleid. Het is belangrijk om ontwikkelingspartners te betrekken bij het nadenken over welke vorm de WZSW service  moet gaan krijgen

Projectleiders WZSW zetten samenwerking en afstemming in de dienstverlening met partners in de wijk centraal. Partners is een ruim begrip. Onderscheiden kunnen worden:

  • Aanbieders van welzijn en zorgdiensten thuiszorg, welzijninstellingen).
  • Andere professionele organisaties in de wijk (mn. Woningcorporaties).
  • Vrijwilligersorganisaties met een dienstenaanbod.
  • Belangenorganisaties (bijv. van mantelzorgers en ouderen).
  • Intramurale zorginstellingen met vestigingen/woningen in de wijk.

 

Ieder van die instellingen heeft zijn eigen beweegredenen (en mogelijk) aarzelingen om te gaan participeren in WZSW. Wanneer de weg naar samenwerking in de praktijk eenmaal is gevonden is er ook ruimte voor innovatieve vormen van samenwerking.

In de startfase van het lokale implementatietraject werken de projectleiders veelal vanuit het gemeentehuis. In die fase heeft dat voordelen omdat de communicatielijnen met verschillende gemeentelijke diensten en verantwoordelijken kort zijn. Wanneer de keuze van de plaats van uitvoering is gevonden is het zaak snel ook fysiek aanwezig te zijn in de betreffende wijk. Onderdak voor het lwdb wordt bij voorkeur gevonden bij een in de wijk gevestigd diensten- of ontmoetingscentrum

Tenslotte: Het LWDB levert concrete diensten, maar de dienstverleners zijn ook oren en ogen in de wijk, dienstverleners signaleren problematische situaties die doorgeleid worden aan professionele projectpartners.