Innoveren en leren = innovleren

Het (nieuwe) begrip innovleren bestaat uit de samenvoeging van de woorden innoveren en leren en vertegenwoordigd methodisch handelingsonderzoek,  gericht op actie, reflectie en kennisgeneratie.

 

Aande basis van deze onderzoeksmethodiek ligt "Open de cirkel" , een leermethode, ontwikkeld eind jaren negentig, die gericht was op grootschalige cultuurverandering bnnen een gezondheidsorgorganisatie. Die methode was gebaseerd op de combinatie van dialoog, reflectie en actie. www.opendecirkel.nl

 

In dynamische systemen interacteren onderzoekers en onderzochten.            

In deze interacties geven ze betekenis aan gebeurtenissen en interpreteren

ze de werkelijkheid die door hun gezamenlijk handelen onderhevig is aan vernieuwing en geven daarmee zowel vorm als inhoud aan het vernieuwingspoces.   

                                                              

De relatie tussen onderzoekers en onderzochten is gebaseerd op gelijkwaardigheid, gezamenlijke betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

In gezamenlijk overleg worden keuzes gemeekt voor de vertrekpunten van het onderzoek, de context van de vernieuwing, de achterliggende aannames en  de methoden die worden gehanteerd. Deze keuzes komen tot stand en worden bijgesteld gedurende de interacties tijdens het proces van organiseren, vernieuwen en leren.

      

                                                                                                     

Het gaat om het begrijpen van complexe vraagstukken, het op gang brengen van interactieprocessen en het gezamenlijk zoeken naar handelingsalternatieven om die vraagstukken te kunnen hanteren.

 

Bij innovleren, als wetenschappelijk proces, gaat het om kennisgeneratie en theorieontwikkeling over processen van vernieuwen en leren