Opleiding Woonzorg Serviceverlener

Ontstaan

De afgelopen jaren is onder andere als gevolg van een verschuiving van de intramurale zorg naar zorg in de wijk behoefte ontstaan aan een nieuwe vorm van zorgverlening. De gevraagde zorg omvat meer dan de gebruikelijke lichamelijke zorg. In 2001 pleitte de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevr. Margo Vliegenthart, al voor “de totstandkoming van een breed aanbod aan combinaties van wonen, zorg en dienstverlening in situaties van zelfstandig wonen.”

 

De huidige minister van VROM, mevr. Sybilla Dekker, onderstreepte in 2003 deze constatering met haar uitspraak omtrent de woonomgeving: “Er zal aandacht moeten komen voor een woonomgeving, waarbij rekening gehouden is met eventuele beperkingen en daaruit voortvloeiende behoeften van de gebruiker……”

 

Zo ontstond de wens om ouderen en mensen met een functionele beperking langer in de gelegenheid te stellen zelfstandig te wonen. Daarnaast deden zich nog een aantal andere veranderingen in de maatschappij voor:

  • Om verschillende redenen kunnen mensen steeds minder een beroep doen op traditionele burenhulp en familiediensten.
  • Doordat het beleid gericht is op zelfstandig wonen, vindt er een uitstroom plaats van intramurale zorginstellingen.
  • De reguliere zorgaanbieders zijn niet of onvoldoende ingericht om passende woon-, zorg- en servicediensten te verlenen aan zelfstandig wonende ouderen en mensen met een functionele beperking.

 

Door deze ontwikkelingen is er behoefte ontstaan aan dienstverleners die kunnen ondersteunen op het vlak van wonen, zorg en welzijn. De huidige zorgverleners zijn over het algemeen te eenzijdig opgeleid om aan al deze behoeften tegemoet te kunnen komen. Ze zijn vooral gericht op het verlenen van lichamelijke zorg en niet op het verlenen van zorg met betrekking tot wonen en welzijn. Om in de behoefte aan deze nieuwe diensten te kunnen voldoen, werd het initatief genoemen voor een hierop toegesneden opleiding. Tijdens de in Tilburg en Breda uitgevoerde pilotprojecten bleek dat de reguliere opleidingstrajecten onvoldoende aansluiten bij deze nieuwe ontwikkelingen. Er werd samenwerking gezocht met de ROC’s en zo werd de basis gelegd voor de opleiding Woonzorgserviceverlener.

 

De opleiding Woonzorg Serviceverlener is een volwaardige opleiding voor diegenen die graag met en voor ouderen of mensen met een functionele beperking willen werken. Het werkveld kan zich daarbij zowel in de thuissituatie als in een zorginstelling bevinden. De opleiding is landelijk erkend en bevindt zich op mbo-niveau 2.