Didactisch concept

De laatste jaren heeft er een omslag plaatsgevonden in het denken over leren. Dat komt tot uitdrukking in begrippen als : 

Persoonlijk ontwikkelingsplan,

Assessment,

Competenties.     

Leerlijnen


Verderop  in het kort een aantal uitgangspunten die gelden met betrekking tot deze nieuwe manier van denken over leren en werken.

De student centraal

Student centraal betekent dat opleiding en werkveld zijn ingericht op het faciliteren van het persoonlijk leerproces. Dat betekent ook dat de student verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. Wanneer een student zich aanmeldt voor een opleiding brengt hij al een aantal competenties met zich mee. Het in kaart brengen van deze competenties is het begin van zijn leerproces. Het verantwoordelijk zijn voor zijn eigen leerproces wordt zichtbaar in een actieve leerhouding: nieuwsgierig zijn, zoeken, uitproberen, eigen leerdoelen formuleren, terugkijken op eigen handelen, evalueren en reflecteren. Om deze actieve leerhouding te mobiliseren wordt de student een gevarieerde, leeromgeving aangeboden, weliswaar gericht op het beroep. Een leeromgeving die recht doet aan de verschillende leerstijlen. Het persoonlijk ontwikkelingsplan ligt ten grondslag aan de actieve leerhouding van de student. Opleiding en werkveld coachen de student d.m.v. voortgangs- en coachingsgesprekken bij ontwikkeling van competenties (kennis/vaardigheden/autonomie).

Visie op leren

Om deze werkwijze succesvol te laten verlopen is het belangrijk om meteen bij het begin van het opleidingstraject expliciet aandacht te schenken aan deze nieuwe manier van leren:

 • leren nadenken over eigen handelen (reflecteren en evalueren)    
 • het formuleren van eigen leerdoelen
 • vormen van eigen mening
 • nadenken over  wat een goed werknemerschap inhoudt

Resultaatmeting

Vaststellen of de beoogde resultaten (competenties) behaald worden gebeurt door middel van een assesment, binnen- of buitenschools en is zowel productgericht als procesgericht.

Het beroepskader van de Woonzorgserviceverlener

Bovenstaande aandachtspunten geven de visie weer op onderwijs. Onderwijs dat pricipieel uitgaat van een beroepencontext. Hieronder geven we aan de hand van drie competentiegebieden onderwijsprofiel van de nieuw te ontwikkelen functie WZSverlener weer.

Klantgerichte dienstverlening kunnen bieden

 • Bieden van adl-ondersteuning (lichamelijk en op het gebied van mobiliteit.
 • Ondersteunen van mantelzorg
 • Ondersteuning van woon- en leefomgeving (klusjes doen, sfeer aanbrengen, veiligheid, en sociale contacten)
 • Coachende houding naar klanten
 • Vraaggericht werken
 • Ect……….


Werknemer zijn

 • Rechtspositie als werknemer (rechten en plichten)
 • Werken in teamverband, collegialiteit
 • Beroepsattitude (geheimhouding, privacy
 • Veiligheid
 • Grenzen bewaken van eigen beroep en functie
 • Profileren van het beroep
 • Etc……….


Burgerschapscompetenties.

 • Kennis van de sociale kaart
 • netwerken
 • Waarden en normen van de multiculturele samenleving
 • Etc…………

Leerlijnen

We gaan uit van drie leerlijnen:

 1. de integrale leerlijn
  Centraal staat de beroepssituatie. Uitgangspunt is de dienst die geleverd moet worden (beroepsproduct). Met betrekking tot de te leveren diensten  wordt nagegaan welke kennis, vaardigheden en attitude nodig/vereist worden om de dienst (integraal) te kunnen leveren. (wat moet ik weten, wat moet ik kunnen, wat zal ik doen)
 2. Vaardigheidsleerlijn
  Centraal staat aanleren van vaardigheden (skills) in leerwerkgroepen en ook in concrete beroepssituaties
 3. Persoonlijke ontwikkelings-leerlijn
  Centraal staat oefenen van communicatieve (sociaal-emotionele) beroepsvaardigheden door reflectie op eigen leergedrag en evaluatie van  handelen middels het vastleggen van eigen leerdoelen.

Nagaan welke kennis de student nodig heeft om de vereiste diensten te kunnen uitvoeren. Door uit te gaan van een kritische beroepssituatie (cases) analyseren wat iemand aan kennis en vaardigheden mist c.q. verworven moeten worden. Wat moet ik weten, Wat moet ik kunnen, wat kan ik verwachten. Is tevens in kaart brengen van eerder verworven competenties! Welke vaardigheden zijn nodig ? moet je deze vooraf oefenen? Reflectie communicatieve vaardigheden. Ben ik bewust van hoe ik bij de ander over kom? Vb. ik merk dat ik ongeduldig reageer, hoe kan ik dat bij mezelf beinvloeden/veranderen.

Leeractiviteiten (werkvormen)

De mogelijke leeractiviteiten die toegepast worden zijn:

 • projectopdrachten
 • vaardigheidstrainingen
 • ind. POP-gesprekken
 • intervisie
 • loopbaanbegeleiding
 • assessment (als proeve van bekwaamheid)
 • kritische beroepssituaties